فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

شهید الله کرم کرمی

تاریخ تولد : 1322 محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: ماووت عراق

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار

نام و نام خانوادگی:بهنام ناهید

دانشجوی کارشناسی ارشد

شماره تماس:09171113371

کارشناس امور عمرانی

نام و نام خانوادگی:حسن نیرومند تنها

کارشناس روابط عمومی

تست