فرماندار شهرستان

سعید خانی مظفری


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

قاسم نامداری اکبرآبادی

تاریخ تولد : 1335 محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت : 1361 محل شهادت: زبیدات

آیین نامه انتخاب دهیار

 آیین نامه انتخاب دهیار

آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوة انتخاب دهيار

ماده ۱- در این آئین‌نامه جهت رعایت اختصار به جاي «قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵» عبارت «قانون شوراهاي اسلامي کشور» و بجاي عناوين «شوراي اسلامي روستا» و «حوزه انتخابيه شوراي اسلامي روستا» به ترتيب از كلمه‌هاي «شورا» و «روستا» استفاده مي‌شود.

·      امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامي روستا

·      وظایف رئیس شورا

·      وظایف منشی یا منشيان شورا

·      جلسات و تصمیمات شورا

·      امور مالی

·      شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامي روستا

ماده ۲ :
اعضای شورا موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات و در روزي که بخشداري بطور كتبي اعلام مي‌نمايد اولين جلسه خود را در حضور بخشدار يا نمايندة وي و به رياست مسن‌ترين عضو حاضر تشكيل دهند و به شرح زير سوگند ياد كنند و آن را امضا نمايند.
«من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم و خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و در همة زمينه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته، و مادام كه در شوراهاي اسلامي روستا عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور روستا اهتمام نمايم.»

·      تبصره ۱ : پیروان اقلیتهای ديني رسمي به جاي کلام الله مجيد بايد به کتاب مقدس خود سوگند ياد کنند.

·      تبصره ۲ : هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلي شورا داخل شود، موظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا، به ترتيب مذکور در متن ماده سوگند ياد نمايد.

ماده ۳ :
سمت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئيس و حداقل يک منشي و در شوراهاي داراي سه عضو رئيس، نايب رئيس و منشي مي‌باشد. که براي مدت دو سال از سوي اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند.

ماده ۴ :
در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور بخشدار و یا نماينده وي اعضاي حاضر بايد اقدام به برگزاري انتخابات داخلي نموده و از بين خود هيأت رئيسه شوراي مذکور در ماده ۳ اين آئين‌نامه را براي مدت دو سال انتخاب نمايند.

ماده ۵:
در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلي از عضويت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولين جلسه پس از قطعيت يافتن خروج آن عضو، مراتب را به بخشداري محل کتباً گزارش دهد تا بخشداري از اعضاي علي‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شركت در جلسات و طي مراحل مورد نياز مانند صدور كارت شناسايي و اطلاع از سمت عضو جديد در شورا را بنمايد.

·      تبصره : در صورتی که عضو خارج شده از شورا رئیس و یا نايب رئيس آن باشد شورا بايد در جلسه‌اي با هماهنگي بخشدار و حضور نمايندة وي، رئيس يا نايب رئيس را براي مدت باقيماندة هيأت رئيسه انتخاب نمايد.

ماده ۶ :
فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج مي‌شوند موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از قطعيت خروج، کارت عضويت خود را تحويل بخشداري ذيربط نمايند و رسيد دريافت دارند.

ماده ۷ :
مهر شورا، حداکثر ظرف مدت یک هفته از شروع به کار رسمی شورا توسط بخشدار، تحویل رئيس شورا خواهد شد.

ماده ۸ :
اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سايريان اعم از عضو و غيرعضو را ندارند.

ماده ۹ :
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها، موظف به رعايت مقررات مربوط به حريم شهرها مي‌باشند.

بالا

وظایف رئیس شورا

ماده ۱۰ :
رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای يک حق رأي مي‌باشد و وظايف او عبارتست از مسئوليت امور اداري و مالي شورا، تنظيم بودجه شورا، تعيين زمان و اداره جلسات عادي و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شرکت در جلسات، تقسيم کار بين اعضاء براي پيگيري مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غير و اقامة دعوي، درخواست گزارش كار از اعضاء، امضاء و مهر كردن كليه اسناد و مكاتبات شورا، ايجاد هماهنگي و ارتباط با شوراي اسلامي بخش، دهداري و ساير دستگاههاي اجرايي، پيگيري امور مربوط به دهياري و درخواست گزارش كتبي عملكرد ماهانه از دهيار.

·      تبصره : در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظايف به عهده نايب رئيس آن مي‌باشد.

بالا

وظایف منشی یا منشيان شورا

ماده ۱۱ :
وظایف منشی و یا منشيان شورا عبارت از تهيه و تدوين صورتجلسات، تهيه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاري آن، تهيه گزارش از عملکرد شورا و حفظ و نگهداري دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، ثبت و ضبط صورت کليه اموال و دارائيهاي شورا و انجام امور خزانه‌داري شورا از قبيل مسئوليت حسابداري، همکاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن، تنظيم صورتهاي مالي شورا، حسابرسي اوليه از فعاليتهاي مالي شورا و دهيار از قبيل درآمدها، هزينه‌ها و موجودي در پايان هر سال مالي بر طبق فرمهاي دريافتي مي‌باشد.

·      تبصره : در صورت غیبت منشی یا منشيان شورا، وظايف آنان از سوي نايب رئيس شورا انجام مي‌شود.

بالا

جلسات و تصمیمات شورا

ماده ۱۲ :
جلسات شورا با حضور حداقل ۲ نفر در شوراهای دارای ۳ عضو و ۴ نفر در شوراهای داراي ۵ عضو، تشکيل مي‌شود و تصميمات آن با رأي اکثريت مطلق حاضرين معتبر خواهد بود.

·      تبصره : حداقل آرای لازم برای تصویب تصميمات در جلساتي که با ۵ و يا ۴ نفر تشکيل مي‌شود سه رأي و در جلساتي که با ۳ و يا ۲ نفر تشكيل مي‌يابد دو رأي مي‌باشد.

ماده ۱۳ :
محل دهیاری و محل تشکیل جلسات شورا، همچنين مکان نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک شورا بايد در مكان مشخص و مناسب بوده و با هماهنگي شوراي بخش تعيين شود.

ماده ۱۴ :
جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشکیل می‌شود و در صورت نياز، جلسات فوق‌العاده و اضطراري شورا با پيشنهاد دهدار، دهيار، رئيس شورا و يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشکيل خواهد شد.

ماده ۱۵ :
شورا با تأیید شورای بخش مي‌تواند فعاليت‌هاي سالانه و همچنين برنامه‌هاي آينده شورا که جنبه عمومي دارد را پس از تصويب در جلسات شورا با وسايل ممکن به اطلاع اهالي روستا برساند.

ماده ۱۶
هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمينه موضوع يا موضوعاتي را ضروري تشخيص دهد با تأييد بخشدار ذيربط مي‌تواند اقدام به تشکيل جلسه عمومي از اهالي نمايد.

ماده ۱۷ :
موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر يک از اعضاء و يا تقاضاي کتبي شوراي اسلامي بخش، بخشدار و يا دهيار در دستور کار شورا قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۸ :
صورتجلسات شورا باید بگونه‌ای تنظیم شود که در آن تاريخ و دستور کار هر جلسه، اسامي اعضاي حاضر و غايب، تعداد آراي مثبت و منفي اعضا به هر يک از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضرين به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامي مصوبات آمده باشد.

·      تبصره ۱ : کلیه اعضای حاضر باید ذيل صورتجلسات شورا را امضاء و يا مهر نمايند.

·      تبصره ۲ : مدعوین حاضر در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذيل صورتجلسات را امضاء، انگشت و يا مهر نمايند.

ماده ۱۹ :
شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از کلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نياز به پيوست سوابق و مطالب مفيد ديگر را جهت اطلاع بخشدار و شوراي اسلامي بخش ذيربط ارسال دارد. همچنين نسخه‌اي از مصوباتي که مربوط به دستگاههاي ديگر است را به آن دستگاه ارسال نمايد.

ماده ۲۰ :
شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خود را طبق فرمهاي دريافتي در سه نسخه تنظيم و نسخه اصل را جهت اطلاع شوراي اسلامي بخش، نسخه دوم را به منظور اطلاع بخشدار محل ارسال کند و نسخه سوم را بعنوان سابقه در بايگاني شورا ثبت و نگهداري نمايد.

ماده ۲۱ :
تمامی مکاتبات شورا باید طبق فرمهای دريافتي داراي تاريخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام کامل گيرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظيم شود و نسخه اول براي اداره يا سازمان مورد نظر و نسخه دوم براي بخشدار و نسخه سوم براي شوراي اسلامي بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بايگاني شورا نگهداري شود.

ماده ۲۲ :
تمامی مکاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئيس و در صورت غيبت او نايب رئيس شورا باشد.

ماده ۲۳ :
شورا می‌تواند با مسئولین اجرایي تا سطح شهرستان مستقيماً مکاتبه نمايد و در صورت نياز به مکاتبه با مسئولين بالاتر از طريق شوراي اسلامي بخش و در صورت نبودن شوراي بخش از طريق بخشدار محل اقدام نمايد.

ماده ۲۴ :
شورا باید دارای دفاتر مجزایي جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غياب اعضا در جلسات و نامه‌هاي دريافتي و ارسالي، طبق دستورالعملهاي مربوطه باشد.

ماده ۲۵ :
مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنکه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمايند که در اين صورت بر طبق ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسلامي کشور عمل خواهد شد. نظر هيأت حل اختلاف استان مبني بر تأييد يا رد مصوبه قطعي و لازم‌الاجراء است. چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام ننمايد مصوبه لازم‌الاجراء مي‌گردد.

ماده ۲۶ :
در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می‌تواند طي دعوتنامه کتبي و با تعيين زمان و دستور کار جلسه از او جهت شرکت، دعوت بعمل آورد و دهيار موظف به شركت در جلسه مزبور مي‌باشد.

ماده ۲۷ :
در صورت خودداری دهیار از شرکت در جلسه شورا می‌تواند به دهيار تذکر دهد و در صورت تکرار مجدد توبيخ و يا بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه وي را عزل نمايد.

ماده ۲۸ :
در صورت درخواست کتبی شورای بخش، بخشدار و یا ديگر دستگاه‌هاي وظيفه‌مند در روستا و دهيار ذيربط از شورا جهت تشکيل جلسه، مشتمل بر زمان، دستور کار و ضرورت تشكيل جلسه، شورا موظف به برگزاري جلسه فوق‌العاده مي‌باشد.

ماده ۲۹ :
شورا درصورت نیاز و با مسئولیت خود می‌توان-د به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي که در دستور کار خود قرار داده است از نمايندگان دستگاههاي ذيربط در روستا و يا شخص يا اشخاص غير عضو دعوت به همکاري نمايد.

ماده ۳۰ :
شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارت و سازمانهاي دولتي، درخواست نمايد و آن ادارات و سازمانها موظف به همکاري مي‌باشند.

ماده ۳۱ :
شورا موظف است یک ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود، صورتي از کليه فعاليتها، طرحها و برنامه‌هايي که در طول دوره فعاليت قانوني به اجرا گذارده است و يا در دست اجراء دارد در سه نسخه تهيه و نسخه اول و دوم را براي شوراي اسلامي بخش و بخشداري ذيربط ارسال و نسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداري نمايد.

ماده ۳۲ :
هرگاه عضوی بیش از ۶ جلسة متوالی و يا دوازده جلسه غيرمتوالي در طول يکسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخيص شورا) در جلسات شورا شرکت نکند موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف استان موضوع ماده ۸۲ قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.

ماده ۳۳ :
در صورت درخواست بخشداری ذیربط مبنی بر معرفي عضو منتخب شورا براي تکميل اعضاي شوراي اسلامي بخش شورا موظف است فردي را از بين اعضاي خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداري معرفي نمايد.

ماده ۳۴ :
هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلي و علي‌البدل، حد نصاب لازم، مندرج در ماده ۱۲ همين آئين‌نامه را براي تشکيل جلسات از دست بدهد، طبق ماده ۳۱ قانون شوراهاي اسلامي کشور عمل خواهد شد.

·      تبصره : تا تجدید انتخابات و تشکیل مجدد شورا، وظایف آن به وسيله شوراي اسلامي بخش انجام خواهد شد.

بالا

امور مالی

ماده ۳۵ :
شورا موظف به همکاری با شورای اسلامی بخش جهت گردآوري اطلاعات صحيح به منظور وضع عوارض متناسب با توليدات کشاورزي و درآمدهاي کسب و پيشه اهالي روستا به منظور تأمين بخشي از بودجه‌هاي عمراني حوزه بخش مي‌باشد.

ماده ۳۶:
شورا موظف است بر حسن اجرای مقررات مربوط به جمع‌آوری عوارض وضع شده از سوی شوراي اسلامي بخش و واريز آن به حسابهاي مربوطه از سوي موديان و يا دهيار، نظارت کامل داشته باشد.

ماده ۳۷:
تمامی درآمدها اعم از کمکهای بلاعوض مردم، عوارض دریافتي از اهالي، درصورت تخصيص کمكهاي دولت براي اجراي برنامه‌هاي عمراني و ساير رديفهاي دريافتي بايد بر طبق برنامه‌هايي كه قبلاً به صورت بودجه سالانه و در قالب طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري به تصويب شورا و تأييد شوراي اسلامي بخش رسيده است و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به مصرف عمران و آباداني روستا برسد.

·      تبصره ۱ : در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه سالانه، شورا مي‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آن برنامه را تنظيم و پس از تأييد شوراي بخش اجرا نمايد.

·      تبصره ۲ : در مواردی که طرحهای مشترک بوسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده مي‌شود انجام آن علاوه بر تصويب شورا بايد با هماهنگي شوراي اسلامي بخش باشد.

ماده ۳۸ :
شورا و دهیار موظفند به منظور حفظ و نگهداری کلیه وجوه دريافتي و درآمدهايي که در طول هر دوره فعاليت قانوني تحصيل مي‌نمايند حسابي را در نزد يکي از نزديكترين شعب بانكهاي كشور به نام شورا افتتاح نمايند و تمامي وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واريز كنند.

ماده ۳۹ :
هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا، باید در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجی که از قبل به تصويب شورا رسيده است و با امضاي رئيس و امضاي منشي و مهر شورا باشد.

ماده ۴۰ :
شورا مکلف است کلیه فعالیتهای مالي خود و دهياري، اعم از درآمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبه‌اي و بر طبق فرمهاي دريافتي به اطلاع شوراي اسلامي بخش برساند.

ماده ۴۱ :
شورا باید در پایان هر سال مالی، ترازنامه مالي خود و دهياري را طبق فرمهاي دريافتي جهت اطلاع عموم اهالي به طريق ممکن انتشار دهد.

ماده ۴۲ :
شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهارساله دوره خود و برآورد عوايد و درآمدهاي سال آتي، بودجه جاري و عمراني شورا براي سال آينده را در سه نسخه تنظيم نمايد و در اولين روز اسفند همان سال نسخه اصل را براي بخشدار مربوطه و نسخه دوم را به شوراي اسلامي بخش ارسال و نسخه سوم را بعنوان سابقه در دفاتر شورا بايگاني نمايد.

·      تبصره : شورای اسلامی بخش و بخشدار مربوطه می‌توانند نظرات اصلاحي و تکميلي خود را حداکثر تا دو هفته قبل از پايان سال به شورا اعلام نمايند تا در صورت تجديدنظر، آنرا در شورا مطرح و پس از تصويب به صورت متمم بودجه به مراجع مذکور ارسال دارد.

ماده ۴۳ :
تمامی اموال دهیاری اعم از منقول و غيرمنقول به ترتيب تحويل اعضاي شورا و دهيار مي‌باشد و اعضاي شورا و دهيار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول مي‌باشند.

ماده ۴۴ :
خرید یا فروش کلیه اموال منقول و اجاره مکانهاي لازم براي شورا و دهياري يا کرايه دادن اماكن متعلق به دهياري با تصويب دوسوم كل اعضاء و طي ضوابط قانوني قابل اجرا مي‌باشد و خريد يا فروش اموال غيرمنقول شورا و دهياري علاوه بر تصويب دوسوم اعضا و طي مراحل فوق بايد به توافق شوراي اسلامي بخش صورت گيرد.

·      تبصره : عواید حاصل از فروش و اجاره داراییهاي دهياري بايد به محض دريافت به حساب بانکي دهياري واريز شود.

ماده ۴۵ :
مخارج اداری شورا از قبیل تهیه اثاثه و وسايل اداري، دفاتر و حق‌الزحمه شرکت اعضا در جلسات از محل بودجه ماده ۳۷ اين آيين‌نامه تأمين خواهد شد.

·      تبصره : نحوه و میزان حق‌الزحمه شرکت اعضاء در جلسات طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تهیه مي‌كند و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده ۴۶:
دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قانوني خود، صورت کاملي از کليه اموال و داراييهاي شورا و دهياري را تنظيم و در اولين روز شروع به کار رسمي دهيار جديد، آن را به وي، طبق صورت‌جلسه جديد تحويل نمايد و نسخه‌هايي از آن را به شوراي اسلامي روستا، بخش و بخشداري ذيربط ارسال نمايد.

ماده ۴۷ :
فعالیت دهیار در سمت دهیاري تمام وقت مي‌باشد و حقوق ماهيانه وي از محل بودجه ماده ۳۷ اين آيين‌نامه تأمين خواهد شد.

·      تبصره ۱ : در حوزه‌های انتخابیه کمتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت، فعاليت دهيار نيمه‌وقت مي‌باشد و در صورت نياز به کار تمام وقت، با توافق شوراي بخش و ارايه راه‌هاي تأمين حقوق وي امکان‌پذير مي‌باشد.

ماده ۴۸ :
چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه‌های دولتی و يا وابسته به دولت براي تصدي سمت دهيار نياز داشته باشد، مي‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طريق بخشداري از سازمان متبوع درخواست نمايد.

بالا

شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل دهیار

ماده ۴۹ :
شورا موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده ۵۱ این آيين‌نامه، فردي را به عنوان دهيار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهياري به بخشداري محل معرفي نمايد.

ماده ۵۰ :
شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداري سرمايه‌ها و داراييهاي نقدي، جنسي، منقول و غيرمنقول که در اختيار دهياري مي‌باشد، همچنين حساب درآمد و هزينه آن را دارد.

ماده ۵۱ :
شرایط احراز سمت دهیار:

·      الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ايران

·      ب) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسي

·      ج) داشتن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶۵ سال سن و حتی‌المقدور تأهل

·      د) سکونت در زمان تصدی سمت دهیار در روستا

·      ه- ) برخورداری از توانایی جسمي و روحي براي انجام کار

·      و) دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

تبصره : در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات مناسب، شورا می‌تواند با توافق شورای بخش نسبت به تعيين فردي با تحصيلات کمتر براي تصدي سمت دهيار اقدام نمايد.

·      ز) داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر

·      ح) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محروميت از تمام يا بعضي حقوق اجتماعي باشد

·      ط) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و يا معافيت دائم از خدمت

·      ی) عدم اشتغال به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهياري

·      ک) اشتغال تمام وقت به سمت دهیاری

·      ل) دهیار نمی‌تواند همزمان عضو شورای روستا باشد

·      تبصره : در حوزه‌های انتخابیه کمتر از ۱۵۰۰ نفر جمعیت که دهيار به طور نيمه‌وقت فعاليت مي‌نمايد رعايت بند «ي» و «ک» الزامي نمي‌باشد.

ماده ۵۲ :
مدت خدمت دهیار از زمان صدور حکم شروع بکار رسمی چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

·      تبصره : دهیار موظف است حداکثر یک هفته پس از پایان خدمت از سمت دهيار، کارت و حكم خود را تسليم شورا نمايد.

ماده ۵۳ :
دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی که از قبل توسط بخشدار اعلام می‌گردد، بر اساس برنامه‌هاي پيش‌بيني شده از سوي وزارت کشور، آموزشهاي مورد نياز را طي نمايد.

ماده ۵۴ :
خدمت دهیار در موارد زیر به پایان مي‌رسد

·      ۱- فوت و جنون

·      ۲- از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخيص شوراي روستا

·      ۳- قبول استعفاء از سمت دهیاری توسط شورا

·      ۴- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضاي شورا (با رعايت مقررات مربوطه)

·      ۵- عدم حضور در محل خدمت بیشتر از ۱۵ روز بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخیص شورا.

·      ۶- صدور حکم محکومیت از طرف مراجع صالح قضایی مبني بر انفصال از خدمت.

ماده ۵۵ :
چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورا نسبت به عملکرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض و يا ايرادي داشته باشند، ابتدا توسط رئيس شورا، موارد را به صورت واضح به دهيار تذکر كتبي خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد كه در اين صورت رئيس شورا سئوال را كتباً به دهيار ابلاغ خواهد كرد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، دهيار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال مي‌باشد. چنانچه دهيار از حضور استنكاف ورزيده و يا پاسخ، قانع‌كننده تشخيص داده نشود، طي جلسة ديگري موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد و شورا مي‌تواند با رأي اكثريت مطلق اعضا، دهيار را بركنار كند و فرد جديدي را انتخاب نمايد.

ماده ۵۶ :
دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر براي آن ارسال نمايد و در صورت تقاضاي شورا مبني بر حضور دهيار و پاسخگويي به سئوالات در رأس موعد و محل مقرر اقدام نمايد.

ماده ۵۷ :
دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهياري را براي شورا و رونوشت آن را براي بخشداري به طور مکتوب ارسال نمايد.

ماده ۵۸ :
دهیار باید تابلویي از ساعات حضور و کار خود در محل دهياري را براي اطلاع اهالي در مکاني مناسب نصب نمايد.

ماده ۵۹ :
به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشور در روستاها، وزارت کشور مسئول آموزش‌هاي لازم اعضاي شوراها و نيز مجريان قانون مذکور بوده و نيز موظف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ نمايد.

این آیین‌نامه مستند به مادة ۹۴ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ بنا به پيشنهاد وزارت کشور در تاريخ ۱۱/۱/۷۸ به تصويب هيأت وزيران رسيد.